+48 601 88 91 97 firma@kandefer.com
Zaznacz stronę

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

1. Ustawa dotyczy tych podmiotów publicznych, które posiadają strony internetowe lub planują je zbudować. Nie narzuca natomiast konieczności posiadania stron i aplikacji mobilnych. Art. 2 Ustawy.

2. Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wytyczne dla dostępności treści wymienione są w załączniku do Ustawy.

3. Zapewnienie dostępności cyfrowej dotyczy:
– strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
oraz następujących elementów i funkcji stron internetowych i aplikacji mobilnych:
– danych teleadresowych podmiotu publicznego, oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego,
– narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
– nawigacji,
– deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”,
– informacji dotyczących sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny,
– dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.
Art. 8 Ustawy.

4. Bez względu na to, czy strona podmiotu publicznego zapewnia, czy też nie zapewnia dostępności cyfrowej, podmiot publiczny jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji dostępności zgodnie ze wzorem określonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Deklaracja musi być dostępna cyfrowo – umieszczona na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Deklarację należy aktualizować do dnia 31 marca każdego roku, a także po każdej większej zmianie na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, jeśli ta zmiana mogła mieć wpływ na dostępność cyfrową. Art. 10 i 11 Ustawy.

5. Zgodnie z zapisem Ustawy, każdy osoba ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Art. 18 Ustawy.

6. Ustawa wprowadza kary dla podmiotu publicznego, który:
– w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej (do 10 000 zł)
– nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3–5 (do 5 000 zł)
– nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2. (do 5 000 zł)
Art. 19 Ustawy.

7. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej jakiegoś elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, musi zapewnić alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

8. Ustawa zezwala, nie zapewniać dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów, ale nie dotyczy to podmiotów, które prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, oraz NGO, które korzystają z funduszy unijnych.
Zwolnienie z zapewnienia dostępności cyfrowej, z tytułu nadmiernych kosztów, nie zwalnia z obowiązku wykonywania i publikowania deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku

Pełny tekst ustawy: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych